Provozní řád – Krajinská 384 / 40a

Verze platná od

Společná část

1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele objektu (uživateli jsou i návštěvy a další osoby vstupující do objektu).

2. Správce objektu – Ing. Zdeněk Šmajcl, tel. 777 349 876, e-mail: spravce@krajinska.cz.

3. Uživatelé objektu jsou povinni zamezit vstupu do objektu osobám nepovolaným, zejména jsou povinni zajistit řádné uzavírání dveří a v případě vpouštění osob prostřednictvím domovního telefonu se přesvědčit, o jaké osoby se jedná.

4. Při pohybu mimo užívané prostory je nutné tyto uzamykat (neopouštět prostory neuzamčené). Za případné ztráty věcí v souvislosti s nedodržením tohoto pravidla neručíme.

5. V prostorách objektu je zákaz kouření. Kouření je povoleno před objektem, kde je umístěn popelník.

6. Do objektu je bez souhlasu správce přísný zákaz vstupu zvířat (psů, koček, apod.).

7. V objektu je stanoven noční klid na dobu od 22:00 do 7:00. V této době je nutné se zdržet všech hlasitých a hlučných aktivit.

8. Škody, závady a nefunkčnost zařízení se hlásí správci objektu.

Dopravní dostupnost a parkování

9. Krajinská ulice je pěší zónou s omezeným pohybem automobilů. Dopravní omezení se dle dopravního značení nevztahuje na vozidla parkující v objektech a ve dvorních traktech objektů.

10. Parkování ve dvoře je možné pouze se souhlasem správce objektu, který vydává parkovací karty. (Důrazně upozorňujeme, že nájem a užívání prostor v objektu nezakládá automaticky právo k parkování a je skutečně nutný předchozí souhlas správce.)

11. Pro objekt je na dvoře vyčleněn omezený počet parkovacích míst na jasně vymezených místech, čímž je nutné se řídit a neomezovat v užívání dvora ostatní.

12. Jízdní kola je povoleno umísťovat pouze do kolostavů na dvoře. Neopírejte kola o zábradlí rampy a u schůdků do sklepa!

13. Z důvodů zachování bezbariérového přístupu do objektu je přísně zakázáno připínání kol k vnitřní straně zábradlí přístupové rampy (po celé délce).

Odpad

14. V objektu se třídí odpad – papír, plasty a sklo. Zbylý odpad je likvidován jako komunální (netříděný).

15. Stojany s pytli na tříděný odpad jsou umístěné ve společných prostorech – ve 3.NP na chodbě u hlavního schodiště a v 1.NP vedle výtahu.

16. Komunální odpad se vynáší do popelnice umístěné na dvoře. Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma .A.S.A. každé úterý ráno.

Výtah

17. Výtah, kterým je objekt vybaven, je určen pro zajištění bezbariérovosti objektu. Je určen především pro zdravotně postižené, pro staré lidi, pro těhotné ženy a osoby s kočárkem. Pro ostatní uživatele schopné chůze po schodech je určeno schodiště.

18. Při použití výtahu neporušujte hmotnostní omezení výtahu, stejně jako maximální počet osob. Oba údaje jsou vyznačeny ve výtahu.

19. V případě poruchy výtahu (osoba uvízla ve výtahu) je potřeba stisknout tlačítko zvonek na déle než 5 vteřin – výtah automaticky zavolá na pohotovostní linku.

Víceúčelový sál

20. Vstup do sálu je povolen pouze v přezůvkách – přísný zákaz vstupu na parkety v botách.

21. Vytápění prostor je řízeno automatickou termostatickou jednotkou. Nastavení řídící jednotky zajišťuje správce objektu. Je zakázáno jednotku přeřizovat.

22. Dřevěné obklady plní akustickou funkci – nejsou určeny ani konstruovány jako nástěnky. Je přísně zakázáno cokoli na ně lepit nebo špendlit, opírat se o ně, nebo je zatěžovat jakýmkoli jiným způsobem.

23. Se závěsy je nutno manipulovat opatrně, neškubat za ně, ostře tahat atd. (Uchopte závěs, co nejvýš dosáhnete a plynule a opatrně táhněte.)

24. Před odchodem je nutno sál a zázemí uklidit (potřebné úklidové vybavení najdete v úklidové místnosti na chodbě):

· parkety zamést speciálním širokým smetákem (používejte ho výhradně k zametání parket), parketovou podlahu nevytírat

· nezapomeňte umýt, utřít a uklidit nádobí v kuchyňce, pokud jste kuchyňku a nádobí používali

· zamést na chodbičce u sálu, v šatně a podlahy na WC, v případě potřeby i vytřít

· zavřít okna

· zkontrolovat, že po Vás nikde neteče voda

· zhasnout

· zamknout sál i dveře na chodbu

Pohybový sál a umělá horolezecká stěna

25. Prostor Pohybového sálu a umělé horolezecké stěny má na starosti správce stěny – Bc. Šárka Dřevová, tel. 737 393 281, e-mail: sarka.drevova@krajinska.cz.

26. Vstup do prostor tělocvičny je povolen pouze v přezůvkách s takovou podrážkou, která nezanechává na parketách šmouhy, tzn. čirá podrážka. Boty a bundy si odložte ve skříňkách v chodbě před tělocvičnou. Do tělocvičny je rovněž zakázáno vstupovat v lezecké obuvi!

27. Používání umělé horolezecké stěny a souvisejícího vybavení je možné pouze se souhlasem správce stěny.

28. K umělé horolezecké stěně je vydán samostatný provozní řád a bezpečnostní pravidla, se kterými se musí všichni uživatelé UHS seznámit a řídit se jimi (dodržovat je).

29. V prostorech Pohybového sálu je zakázáno hraní míčových her s tvrdým míčem kvůli nebezpečí rozbití zrcadel, poškození obkladů a světel.

30. Je zakázáno vynášet jakékoliv vybavení z prostor Pohybového sálu, horolezecké stěny a jejich šaten.

31. Do prostor Pohybového sálu a UHS je zakázáno vnášet nápoje a konzumovat zde potraviny. Místem určeným pro občerstvování se je šatna před Pohybovým sálem.

32. Vytápění prostor je řízeno automatickou termostatickou jednotkou. Nastavení řídící jednotky zajišťuje správce dílny nebo objektu. Je zakázáno jednotku přeřizovat.

33. Veškeré vzniklé závady, nebo úrazy neprodleně hlásit správci stěny nebo správci objektu.

34. Před odchodem je nutno používaný prostor uklidit:

Umělá lezecká stěna:

· zamést dopadovou plochu a šatnu

· veškeré možné odpadky vyhodit do košů v hlavní šatně – odpad se třídí. Čtěte, prosím, popisky na koších

· uklidit na své místo veškeré vypůjčené vybavení

· zhasnout světla

· zavřít okna

· zamknout dveře vedoucí z tělocvičny do šatny u stěny

Tělocvična:

· parkety zamést speciálním širokým smetákem (používejte ho výhradně k zametání parket), parketovou podlahu nevytírat

· uklidit na své místo veškeré vypůjčené vybavení

· zamést podlahy šatně a na WC, v případě potřeby i vytřít

· zkontrolovat, že po Vás nikde neteče voda

· zavřít okna

· zhasnout světla

· zamknout

Výtvarné dílny a Lebedárna

35. Prostor Výtvarných dílen a Lebedárny má na starosti správce dílen – Mgr. Lukáš Laibrt,
tel. 606 861 035, e-mail: lukas.laibrt@krajinska.cz.

36. Prostor Lebedárny je určen pro členy týmu – pro běžné uživatele dílen není určen a oni do něj nevstupují. Pravidla užívání Lebedárny určuje správce dílen (na základě dohody s týmem) a tento provozní řád je s výjimkou těch pravidel, která jsou společná s dílnami a zbytkem objektu dále neupravuje.

37. Vstup do dílen je povolen pouze v přezůvkách – bundy a boty si odložte v šatně před dílnami.

38. Využívání výtvarných pomůcek a materiálu uloženého v dílnách je možné pouze se souhlasem správce dílen.

39. Je zakázáno vynášet vybavení dílen z jejich prostor.

40. Zjištěné závady na pomůckách a vybavení dílen se hlásí správci dílen.

41. Obsluhovat keramickou pec smí jen proškolená pověřená osoba.

42. Vytápění prostor je řízeno automatickou termostatickou jednotkou. Nastavení řídící jednotky zajišťuje správce dílny. Je zakázáno jednotku přeřizovat.

43. Před odchodem je nutno dílnu a zázemí uklidit:

· na své místo uklidit veškeré použité pomůcky a materiál. Očistit a omýt pomůcky, které si to vyžadují. U materiálu, který jste používali a hrozí mu vysychání nebo jiné poškození vzduchem, zkontrolovat, že jste řádně uzavřeli obaly (nádoby, tuby, pytle atd.).

· pokud jste vyráběli keramické výrobky, ukliďte je do vyhrazených prostor na regálu (nenechávejte výrobky na stole, stejně tak, prosím, nenechávejte výrobky na jiných místech, které k tomu nejsou určené jako na podlaze v rohu, okenních parapetech apod.)

· zamést a vytřít podlahu

· umýt stoly

· srovnat stoly a židle

· umýt a uklidit po sobě použité nádobí

· vypnout elektrické spotřebiče a vytáhnout je ze zásuvky

· zavřít okna

· zkontrolovat, že po Vás nikde neteče voda

· zhasnout světla

· zamknout jak dveře do dílny tak z hlavní chodby do šatny